اصلی_بنر

نمایشگاه

آمریکا

1پوشش در لاس وگاس -1 (1)
1پوشش در لاس وگاس -1 (2)
1پوشش در لاس وگاس -1 (3)
1پوشش در لاس وگاس -1 (4)
https://b341.goodao.net/exhibition/
1پوشش در لاس وگاس -1 (6)
1پوشش در لاس وگاس -1 (7)
1پوشش در لاس وگاس -1 (8)

اروپا

3 Mosbuild در روسیه -42551 (1)
3 Mosbuild در روسیه -42551 (2)
3 Mosbuild در روسیه -42551 (3)
3 Mosbuild در روسیه -42551 (4)
3 Mosbuild در روسیه -42551 (5)
3 Mosbuild در روسیه -42551 (6)
3 Mosbuild در روسیه -42551 (7)
3 Mosbuild در روسیه -42551 (8)

آسیا

1 BIG5 در دبی -2 (1)
1 BIG5 در دبی -2 (2)
1 BIG5 در دبی -2 (3)
1 BIG5 در دبی -2 (4)
1 BIG5 در دبی -2 (5)
1 BIG5 در دبی -2 (6)
1 BIG5 در دبی -2 (7)
/نمایشگاه/

اقیانوسیه

طراحی ساخت 2016 در ملبورن -1
طراحی ساخت 2016 در ملبورن -2
طراحی ساخت 2016 در ملبورن -3

نمایشگاه کانتون

نمایشگاه کانتون 2009
نمایشگاه کانتون 2011
نمایشگاه کانتون 2012
نمایشگاه کانتون 2013
نمایشگاه کانتون 2014
نمایشگاه کانتون 2015
https://b341.goodao.net/exhibition/
نمایشگاه HuaXia 2016 -2